سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم آثار امام (ره) 
مدیر آموزشی کوتاه مدت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه تنظیم آثار امام (ره) 
پژوهشی - تحقیقى 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
تیپ امام صادق (ع) 
گزینش – مصاحبه گر 
1366/01/01 
1367/01/01 
گزینشی انتخابی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم آثار امام (ره) 
مدیر آموزشی کوتاه مدت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم آثار امام (ره) 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی - تحقیقی 
تدریس 
اموزش ضمن خدمت اموزش وپرورش 
مدرس 
 
 
اخلاق مدیران